پښتو ترانی وړیا دانلود کړی

د حمد او نعت شریف برخه

شمیره

د ترانی متن

Download

۱ آسمان ځلاند ستوری ثنا وایی الله الله هو

ډانلود

۲ افضل دی که ادنا دی

ډانلود

۳ که غریت یم که خاریم ای خدایه

ډنلود

۴ ای نسیم د سبا د خدای لپاره

ډانلود

۵ د غریبانو سلام خامخا یوسه مدینی ته

ډانلود

۶ کله چی نبی تلو مکی نه مدینی پلور

ډانلود

۷ په کومبد خضرا کی وریږی پری انوار

ډانلود

۸ په مدینه کی پروت زما ښکلی جانان دی

ډانلود

۹ په قریشی جانان کفن غوړیږی

ډانلود

۱۰ ثانی دی چیرته نشته

ډانلود

۱۱ ښکلی پیغبر لرو

ډانلوذ

۱۲ مکی نه مدینی ته مسافر راغلی

ډانلود

۱۳ د نبی خیرول ورا

ډانلود

پښتو جهادی ، حماسی، میهنی او مختلفی ښکلی ترانی

شمیره د ترانو متن Download
۱ ای زما خوږه وطنه ډانلود
۲ آزاد بشی نور زما کابله ډانلود
۳ بلا دی خوری سنګری کی ډانلود
۴ بیدار شه مسلمانه ډانلود
۵

د علم باغ کی غوړیدی دی ګلونه عجب خوند کوی

ډانلود
۶ د هر څاڅکی ډانلود
۷ دا کور د مسلمانو دا وطن افغانستان دی ډانلود
۸ دا نجس بدنام لښکر د صلیبیانو ډانلود
۹ دا پوری غرکي د توري شرنګ دی ډانلود
۱۰ داسی سبق ورکړی چی بدتر وی له ویتناو ځنی ډانلود
۱۱ فدایی به کوم ځان پوری می بم تړلی دی ډانلود
۱۲ لری تر تښته محبت یی دیوانی ده دا دنیا فانی ده ډانلود
۱۳ لاس دی راکړه ای غازه ډانلود
۱۴ نه منی له خدای بغیر داسی غازیان زمونږ ډانلود
۱۵ نوره تړمه خپله کډه لدی کلی زمه ډانلود
۱۶ اوس می ژړا کړه په قبر ډانلود
۱۷ په لمر وښلی شګو پروت ډانلود
۱۸ په بښو سلور بوټ په غاړه می شین راکټ وی افسوس چه پیغله نوي ډانلود
۱۹ په سرو وینو می ډانلود
۲۰ پسی را ویښ کړه دا ویده مومنان دانلود
۲۱ په وحشت سره راغلی وه سره لښکر د روسانو ډانلود
۲۲ په ځان می پیرزو ندی د بسترو مرګی ډانلود
۲۳ پاس په هوا کی ګرځوی الوتکی وای وای ډانلود
۲۴ په ځان کی راوله جزبه د مسلمان ډانلود
۲۵ راشه قرآن ووایه ډانلود
۲۶ سلام سلام دی وی زمونږ په رهبرانو وي ډانلود
۲۷ ښکلی صحابه صحابه د دین ګلونه دی ډانلود
۲۸ نه مزی دولت که نه چین نه لندن کی دی ټولی مزی دین کی دی ډانلود
۲۹ توره می باځله خرڅه نشی ډانلود
۳۰ وکړی وحدت ای د نړی مسلمانانو ډانلود
۳۱

زه پيدا د جنګ په ورځ

ډانلود
۳۲ زی چی جهاد وکړو هر طرف د بی دینی سره دانلود
۳۳ زمونږ د وطن زلمی په وطن باندی قربان قربان شول ډانلود
۳۴ زیګه زیګه لاسونه ستا آشنا مزه کوی ډانلود

ستاسو د نظریاتو په انتظار